‘Wij leven in een 24-uurs economie,’ hoor je vaak zeggen. De bedrijvigheid gaat echter niet voor iedereen 24/7 door; we hebben bijvoorbeeld nog steeds een Winkeltijdenwet. Daarin staat precies wanneer winkels open mogen zijn. En wanneer niet.   

De Winkeltijdenwet schrijft voor op welke dagen en tijden je als winkelier je zaak geopend mag hebben (zie kader). Dat de winkeltijdenwet impliciet aangeeft wanneer een winkel open mag zijn, betekent niet dat je als ondernemer verplicht bent die tijden te volgen. Een dergelijke verplichting kan wél in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Een verhuurder kan hoge boetes opleggen als je deze verplichting uit het contract niet nakomt. Dat gebeurde recentelijk in winkelcentrum Paddepoel in Groningen, omdat de ondernemer zich niet hield aan de verplichte openingstijden op donderdagavond. Bij een andere winkelier kon de boete niet worden opgelegd, omdat in zijn huurcontract hierover niets was overeengekomen. 

Onrendabel

Het kan voor een ondernemer volstrekt onrendabel zijn om op bepaalde tijden en/of dagen open te zijn. De Raad voor de Onroerende Zaken, opsteller van de veelgebruikte ROZ-huurovereenkomst, realiseert zich dat en adviseert om in de huurovereenkomst een bepaling op te nemen die afwijking van de gehanteerde winkeltijden mogelijk maakt wanneer de ondernemer hiertoe een onderbouwd verzoek doet. Die mogelijkheid wordt in de praktijk door verhuurders echter niet altijd geboden. Reden voor het kabinet om wettelijke regels op te stellen tégen een verplichte openstelling van winkels, zodat de ondernemer zelf het recht behoudt om daarin keuzes te maken. Het eenzijdig wijzigen van openingstijden met daaraan boetes gekoppeld, is niet meer mogelijk. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat ‘gemaakte afspraken zullen worden gerespecteerd’. De inhoud en feitelijke effectiviteit van deze regeling is dus nog geen gegeven, zeker niet voor bestaande huurovereenkomsten. Kijk dus goed of deze bepaling in het contract staat bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, en ga er zo nodig met de verhuurder over in gesprek. 

Arbeidsrecht

Je kunt niet zomaar de openingstijden van je winkel veranderen, tenminste niet als je personeel in dienst hebt. Of je de werktijden van je werknemers kunt wijzigen, hangt af van vele factoren. Wanneer er vaste tijden zijn overeengekomen, kun je deze alleen wijzigen met instemming van de werknemer. Werkt hij op roosterbasis, dan is het eenvoudiger. Tenzij deze werknemer in de praktijk al lange tijd toch op vaste tijden werkt; dan hoeft hij wijzigingen niet te accepteren. Of hij gelijk heeft, staat niet vast; dat moet in het concrete geval door de rechter worden beoordeeld. 

Wijzigingsbeding

Een wijzigingsbeding betreffende de werktijden geeft de werkgever de bevoegdheid om werktijden eenzijdig te bepalen, maar er moet wel een gedegen bedrijfsbelang zijn voor de wijziging. En dit belang weegt zwaarder dan een eventueel belang van een werknemer. Als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan aan de rechter worden gevraagd om de arbeidstijden te wijzigen. De rechter maakt dan een belangenafweging. Als een werknemer niet instemt met de wijziging, kan het dienstverband deels beëindigd worden. Bij het UWV moet je dan om een vergunning vragen voor beëindiging van het gehele dienstverband, waarbij je gelijk toezegt dat aansluitend een dienstverband voor de ongewijzigde uren wordt aangeboden. Een dergelijke aanvraag moet wel heel goed onderbouwd zijn, en of de aanvraag wordt goedgekeurd staat niet vast. 

Tact en overleg

Uiteraard kan je niet van een werknemer verwachten dat hij/zij van de ene op de andere dag op andere tijden gaat werken. Doorgaans zal zijn privéleven afgestemd zijn op de werktijden. Hij moet tijd en gelegenheid krijgen om zaken aan te passen. Realiseert u zich dat uitgebreide discussies tussen werkgever en werknemer over wijziging van arbeidstijden, al dan niet via een gerechtelijke procedure, een arbeidsrelatie behoorlijk onder druk kunnen zetten. Het vraagt dan ook veel tact van de werkgever.

______________________
Openingstijden en -dagen

Als winkelier mag je de winkel open hebben op alle doordeweekse dagen van 06:00 uur tot 22:00 uur, inclusief de zaterdagen, én op door de gemeente bepaalde zon- en feestdagen. Sinds 2013 mogen gemeenten zelf kiezen op welke zon- en feestdagen winkels geopend mogen zijn. In de meeste gemeenten kunnen winkels op iedere zondag open. Informeer bij je eigen gemeente om te zien wat de winkeltijden zijn.

Een winkel mag niet geopend zijn op doordeweekse dagen vóór 06:00 uur en niet na 22:00 uur. En ook niet op: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19:00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur (Kerstavond), eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19:00 uur.

vng.nl/onderwerpenindex/recht/winkeltijdenwet

______________________

Beeld: ©Oliver Foerstner/Shutterstock

© vakblad Vers-inspiratie - een uitgave van b2b Communications BV - (026) 370 00 27 - Publicatiedatum: 23 April 2018

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl