In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De reden voor de afspraak is dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk werk vinden en hun deelname aan het arbeidsproces al jaren op een laag niveau staat. In totaal gaat het om 100.000 extra banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. 

De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt door het UWV achteraf gekeken of de werkgevers in de overheid en de werkgevers in de markt, waaronder de sector slagersbedrijven, de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. 

Boeteregeling

Pas als blijkt dat een sector de afspraken niet heeft gerealiseerd, kan voor die gehele sector een wettelijke boeteregeling (de zogeheten quotumheffi ng) in werking treden. Dan kunnen bedrijven met 25 werknemers of meer, uitgedrukt in minimaal 40.575 verloonde uur op jaarbasis, die niet aan de wet voldoen op een gegeven ogenblik een boete verwachten van € 5.000 per niet ingevulde baan. 

Om wat voor mensen met een arbeidsbeperking gaat het eigenlijk?  

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen; 
  • Mensen met een Wsw-indicatie; 
  • Wajongers met arbeidsvermogen; 
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan (vallend onder de bijstand). 

Deze doelgroepen zijn opgenomen in het doelgroepenregister en bedrijven kunnen bij het UWV vragen of iemand in dit register is opgenomen. Om de banenafspraak te kunnen halen zijn er allerlei wettelijke spelregels opgesteld. Omdat het vele, soms ingewikkelde regels zijn, heeft de overheid een kennisdocument opgesteld. Dit document staat op de site van de KNS: www.knsnet.nl/personeel.  

Voor vragen over de banenafspraak en de boeteregeling is het raadzaam altijd contact op te nemen met de werkgeversservicepunten. Deze punten zijn te vinden op de website www.werk.nl 

De KNS vindt het belangrijk dat ook de slagerssector probeert om een bijdrage te leveren aan de banenafspraak. De KNS vindt de regeling echter te ingewikkeld en de wettelijke boeteregeling niet redelijk. Samen met vele andere MKB-branches is via de MKB NL lobby geprobeerd de boeteregeling te voorkomen. De politiek heeft uiteindelijk anders beslist.  

“Extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking” 
 

©De Slager 2016 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 21 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl