Veel slagers gaan in eerste instantie een tijdelijk dienstverband aan met nieuwe werknemers, gevolgd door nog twee contracten voor bepaalde tijd. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Er komt, zoals bekend, een nieuwe ketenregeling aan, maar het is handig om te weten hoe het nu écht helemaal zit.

Één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De wet zegt heel eenvoudig dat als partijen een arbeidsovereenkomst aangaan, deze van rechtswege eindigt. Het maakt daarbij niet uit of je een contract voor een half jaar of voor 10 jaar aangaat. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussendoor niet worden opgezegd; niet door de werknemer en niet door de werkgever. Dit kan wel als partijen de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen zijn overeengekomen. Zeker bij kortere contracten moet je als werkgever de vraag stellen of dit wel handig is. Opzeggen voor de werknemer is een kwestie van een briefje schrijven, terwijl een werkgever eerst een ontslagvergunning moet aanvragen, waarmee tijd is gemoeid.

WELKE REGELS MOETEN IN ACHT GENOMEN WORDEN ALS ÉÉN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD VAN RECHTSWEGE GAAT EINDIGEN?

Proeftijd

Gaan partijen een contract aan voor langer dan zes maanden, dan kunnen zij een proeftijd overeenkomen, die voor beiden even lang is. Is het contract voor korter dan twee jaar aangegaan, dan kan een proeftijd van maximaal één maand worden overeengekomen. Dit is ook zo als het een contract voor bepaalde tijd is waarvan het einde niet op een bepaalde kalenderdatum is gesteld. Wordt een contract voor twee jaar of langer aangegaan, dan kan een proeftijd van maximaal twee maanden worden overeengekomen.

De aanzegverplichting

Er hoeft niet opgezegd te worden, maar de werkgever heeft wel een aanzegplicht: uiterlijk een maand voor het einde van het dienstverband moet je de werknemer laten weten of je het dienstverband verlengt. Doe je dat niet, dan eindigt wel de arbeidsovereenkomst, maar kan de werk- nemer aanspraak maken op een boete van maximaal 1 maandsalaris. Echter:
• Je mag al bij aanvang expliciet aan- geven, dat het contract niet wordt verlengd.
• Je hebt geen aanzegverplichting bij een contract voor zes maanden of korter. Het is altijd raadzaam om op schrift te bevestigen dat je het contract niet voortzet.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is verschuldigd als een contract voor 24 maanden of langer is aangegaan en het contract voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt en op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet. De transitie- vergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever is ontbonden. We hebben tot nu toe alleen maar over één contract voor bepaalde tijd gehad. In de praktijk worden meerdere contracten voor bepaalde tijd gesloten. Dan hebben we het over de ketenregeling.

Meerdere contracten voor bepaalde tijd, de ketenregeling

Ook wanneer partijen meerdere contracten voor bepaalde tijd aangaan, eindigen deze in beginsel van rechtswege, maar de wetgever heeft aan deze mogelijkheid grenzen gesteld. Wanneer partijen meer dan drie contracten aangaan en/of de totale duur van de contracten gezamenlijk is 24 maanden of langer, en het betreft contracten die elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen, geldt het als een contract voor onbepaalde tijd, ongeacht wat partijen zijn overeengekomen.

Proeftijd, aanzegverplichting en transitievergoeding

Gelet op de functie van een proeftijdbeding, (kijken hoe de samenwerking verloopt) kan een proeftijd natuurlijk alleen bij het eerste contract worden aangegaan. De werkgever heeft echter wel degelijk bij elk contract dat eindigt de aanzegverplichting. Wordt gebruik gemaakt van de maximale totale duur van 24 maanden, dan is ook een transitievergoeding verschuldigd.

UITZONDERINGEN OP DE KETENREGELING

De wet kent echter ook twee situaties, waarin de ketenregeling niet van toepassing is.

Leer/arbeidsovereenkomsten

De ketenregeling geldt als eerste wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2. Wet Educatie en beroepsonderwijs, zoals bijvoorbeeld de BBL-opleiding. Het is raadzaam om dit expliciet in het contract te vermelden.

Jonger dan 18 jaar en werkt maximaal 12 uur per week

Evenmin geldt de ketenregeling niet voor een werknemer, die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week werkt. Als de ketenregeling niet van toepassing is, betekent dit dat de contracten voor bepaalde tijd overeenkomstig de hoofdregel na afloop van de bepaalde tijd van rechtswege eindigen. Voor wat betreft de jongere werknemer (2) is de uitzondering geconditioneerd. Als één of beiden voorwaarden vervallen, is de ketenregeling natuurlijk wel weer van toepassing. Dit is dus het geval als de werknemer, ook al is hij jonger dan 18 jaar, per week meer dan 12 uur werkt. Dit is dus ook het geval als de werknemer 18 jaar wordt. De periode van 24 maanden begint te lopen vanaf het moment dat de werknemer 18 jaar is geworden en geldt het lopende contract als eerste contract. De arbeidsovereenkomsten waarin de werknemer gemiddeld meer dan 12 uur per week heeft gewerkt, tellen mee voor de duur (van maximaal 24 maanden en voor de berekening van het aantal contracten (maximaal drie contracten). Heeft de werknemer (nog steeds jonger dan 18 jaar) daarna een arbeidscontract, waarin hij gemiddeld niet meer dan 12 uur heeft gewerkt, dan telt dat contract weer niet mee. In dit soort gevallen is het goed puzzelen, waarbij ook gekeken moet worden naar de duur van een contract voor bepaalde tijd waarop de ketenregeling niet van toepassing is omdat maximaal 12 uur per week is gewerkt. Is deze duur lang genoeg om als een onderbreking van zes maanden te kwalificeren, dan begint een nieuwe ketenregeling te lopen.

Proeftijd, aanzegverplichting en transitievergoeding

Ook wanneer de ketenregeling niet van toepassing is, kan bij het eerste contract een proeftijd worden overeengekomen en heeft de werkgever de aanzegverplichting. De transitievergoeding is bij een totaal dienstverband van tenminste 24 maanden niet verschuldigd, alleen als de werknemer voor het einde contract van rechtswege, nog geen 18 jaar was. De transitievergoeding is dus wel verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer ouder dan 18 jaar in verband met een beroepsbegeleidende leergang.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 31 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl