Ook de Eerste Kamer heeft de wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. De wet gaat op 1 januari 2016 in werking. Het doel van de wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. 

Afwijkingen wet werk en zekerheid

Als de arbeidsovereenkomst eindigt bij een overeengekomen pensioen of AOW-leeftijd, kan daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen die van rechtswege eindigt. In de cao voor het slagersbedrijf is geregeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt zonder dat opzegging nodig is op de dag waarop recht op AOW ontstaat. Daarna kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan waarbij een afwijkende ketenregeling geldt, namelijk 6 contracten in 4 jaar. Hierbij worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking genomen die zijn ingegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor beloning en andere arbeidsvoorwaarden blijven de bepalingen van de cao voor het slagersbedrijf van toepassing. In de wet werk en zekerheid was al geregeld dat als de arbeidsovereenkomst eindigt bij of na een overeengekomen pensioen- of AOW-leeftijd de werkgever geen transitievergoedingen verschuldigd is. Ook bij de beëindiging van een na de AOW-gerechtigde leeftijd voortgezette arbeidsovereenkomst is geen transitievergoeding verschuldigd. Wel blijft de aanzegverplichting voor contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer van kracht. 

Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsplicht wordt beperkt tot 13 weken. Dat geldt ook voor de re-integratieverplichtingen. Re-integratie bij een andere werkgever (het zogenaamde 2e spoor) is niet aan de orde. Een plan van aanpak hoeft ook niet te worden opgesteld. Als de werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan begint de periode van 13 weken te lopen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De totale periode is niet langer dan 104 weken. 
 

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 16 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl