Ook in de versbranche komt het voor dat ondernemers gebruik maken van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) om werkzaamheden te verrichten binnen het bedrijf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zelfstandig slager (opdrachtnemer) die door de slager ondernemer (opdrachtgever) wordt ingezet bij een onderbezetting.

VAR en overeenkomst van opdracht

Het spreekt daarbij voor zich dat je met de zzp’er een overeenkomst van opdracht aangaat en van de zzp’er een zogenaamde, door de belastingdienst afgegeven, Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verlangt. De VAR wil je hebben om zekerheid te hebben over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van degene die werkzaamheden voor jou als opdrachtgever verricht. Op die manier weet je of je loonheffing moet toepassen over de inkomsten van je opdrachtnemer, of dat je kunt volstaan met betaling van zijn facturen voor de verrichte werkzaamheden. Loonheffing is verschuldigd als sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan, te weten:

 • De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
 • De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
 • De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking. Het systeem van de VAR gaat echter per 1 mei 2016 vervallen. In plaats daarvan komt er een nieuw systeem van door de belastingdienst opgestelde, of goedgekeurde modelovereenkomsten, die op hun beurt vooraf zekerheid moeten bieden over de fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke status van de zelfstandige die je inschakelt.

Nieuw systeem

Doel van het introduceren van een nieuw systeem is onder meer het (beter) tegengaan van zogenaamde schijnconstructies. Dit zijn de gevallen waarin ‘zelfstandig ondernemers’ wel een VAR hebben die hun positie als zelfstandig ondernemer en alles wat daarbij komt kijken onderschrijft, maar in de praktijk wel voldoen aan de vereisten van een (fictieve) dienstbetrekking. Dit is mogelijk omdat de opdrachtnemer zelf de VAR dient aan te vragen en op het daarbij behorende vragenformulier, de antwoorden zo kan manipuleren dat een VAR afgegeven wordt waaruit blijkt dat geen loonheffing hoeft te worden toegepast. In plaats van een VAR, worden het, zoals het er nu naar uitziet, door de belastingdienst opgestelde of goedgekeurde modelovereenkomsten. Uit deze overeenkomsten blijkt op voorhand of loonheffing toegepast moet worden.

Boete

Het zal je niet verbazen dat alleen in het geval de inhoud van de overeenkomst wordt nageleefd, geen loonheffing toegepast hoeft te worden. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat je als opdrachtgever naar de mening van de belastinginspecteur - in strijd met de modelovereenkomst - instructies geeft over de manier waarop de opdrachtnemer zijn of haar werkzaamheden moet verrichten (gezagsverhouding aanwezig), dan geeft de overeenkomst geen zekerheid en ontstaan er alsnog risico’s op claims van de belastingdienst. Mogelijk volgt voor jou als opdrachtgever dan een correctie met eventueel een boete. De modelovereenkomst zegt overigens niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer, maar biedt alleen zekerheid over de inhouding van loonheffingen en afdragen van sociale premies. Pas bij de controle door de belastingdienst van de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer oordeelt de belastingdienst over de aard van de inkomsten van de opdrachtnemer. Dus of er bijvoorbeeld sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

Onderzoek

Zoals uit voorgaande blijkt zegt een modelovereenkomst alleen iets over de toepassing van loonheffing en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer. Zodra het nieuwe systeem zijn intrede doet wordt het dus nog belangrijker om als ondernemer, wanneer je gebruik wilt maken van een zzp’er, onderzoek te doen naar je potentiele opdrachtnemer en de mate van zijn of haar ondernemerschap.

Voor de beoordeling van het ondernemerschap van een zzp’er kijkt de belastingdienst met name naar omstandigheden als:

 • Wordt er winst gemaakt en zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is de onderneming?
 • Beschikt de onderneming over kapitaal?
 • Hoeveel tijd wordt er gestoken in de onderneming?
 • Wie zijn de opdrachtgevers?
 • Hoe wordt de onderneming naar buiten toe bekendgemaakt?
 • Wordt er ondernemingsrisico gelopen?
 • Is de ondernemer aansprakelijk voor de schulden van de onderneming? 
©De Slager 2016 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 21 March 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl