De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert sinds medio 2014 inspecties uit met betrekking tot asbest bij bedrijven met industriële installaties. Destijds bleek uit inspecties bij de geïnspecteerde bedrijven dat de kennis met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van asbest in de installaties en de regelgeving gering is. 

Branche-organisaties hebben slechts mondjesmaat met hun achterban hierover gecommuniceerd, constateert de ILT. Uitzonderingen vormen ‘De Nederlandse Vereniging voor Bakkerijen’ en de ‘Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie’. Zij hebben regionale bijeenkomsten voor hun leden georganiseerd en de ‘Handreiking Asbest voor Bakkerijen en Zoetwarenbedrijven’ opgesteld. In deze handreiking is een beslisschema asbest opgenomen waarmee men gefundeerd de risico’s kan beoordelen en de te nemen maatregelen kan bepalen. Ter verduidelijking is een groot aantal foto’s van asbesthoudende toepassingen opgenomen.

Uit de inspecties bij de bedrijven in de voedingsindustrie, die in de tweede helft van 2015 zijn uitgevoerd, blijkt dat (een gunstige uitzondering daargelaten) er nauwelijks verbetering is te constateren in het kennisniveau wat betreft de mogelijke aanwezigheid van asbest in machines en installaties. De kennis omtrent de daarop van toepassing zijnde regelgeving is nog steeds beperkt. 

Tot op heden heeft de ILT de geïnspecteerde bedrijven die niet aan de regelgeving voldeden een waarschuwing gegeven. Deze bedrijven zullen opnieuw gecontroleerd worden. Wordt daarbij opnieuw een tekortkoming ten aanzien van de regelgeving gesignaleerd, dan volgt een last onder dwangsom. 

Ook bedrijven die na 1 augustus 2016 voor de eerste maal gecontroleerd worden zullen sneller een last onder dwangsom opgelegd krijgen als een of meer overtredingen van de asbestregelgeving worden geconstateerd. Gezien het belang dat de ILT hecht aan een veilige omgeving voor mens en milieu zullen in 2016 nog eens ruimt 400 bedrijven in de voedselindustrie bezocht worden. 

Foto: ©iStock/BrianAJackson

- Publicatiedatum: 6 June 2016

Copyright 2020 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl