In de eerste helft van 2015 werd in Nederland € 49 miljoen aan financiering opgehaald met crowdfunding. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2014, toen dat bedrag nog € 23 miljoen bedroeg. Crowdfunding is daarmee de meest omvangrijke vorm van alternatieve financiering in Nederland. Ook in de slagerij-branche is de eerste financiering via crowdfunding inmiddels een feit. Crowdfunding vult deels het gat op dat is ontstaan doordat banken minder bereid zijn om krediet te verlenen, vooral aan kleinere en startende ondernemers in het mkb. Het klinkt mooi, geld ophalen via de crowd. Iedereen kan een mogelijke investeerder zijn van een project waarmee jij jouw droom kan verwezenlijken. Maar wat is crowdfunding precies en hoe gaat het in zijn werk? Het is absoluut geen ‘easy money’, het vereist onder meer een goede en doordachte campagne. 

Wat is crowdfunding?

Bij crowdfunding legt een grote groep mensen, ieder afzonderlijk, een (klein) bedrag in om een project of onderneming te financieren. Iedereen kan hier aan mee doen en geld inleggen. De (financiële) drempel om mee te doen is laag, er is geen onder- of bovengrens. De financiering betreft een vooraf gespecificeerd doel, waarbij er altijd sprake is van een tegenprestatie (materieel of immaterieel). Het ophalen van geld gaat vaak via internetplatforms, al moet de offline wereld zeker niet worden vergeten. Crowdfunding kan op verschillende manieren, de meest gangbare vormen zijn: • Donaties en giften: doneren is de meest eenvoudige vorm van crowdfunding. Men geeft geld zonder dat er een (financiële) beloning tegenover staat. De beloning bestaat voor de geldgever uit belangrijke immateriële waarden. Denk bijvoorbeeld aan het inzamelen van geld bij een rampzalige gebeurtenis. • Voorverkoop: hierbij wil je een product of dienst ontwikkelen en vraag je anderen om hier alvast in te investeren. Het product wordt eigenlijk betaald voordat het op de markt is met de belofte dat men dit, als het product gereed is, thuisgestuurd krijgt. • Aandelen: door het investeren wordt een aandeel in de onderneming verkregen. • Leningen: een veelgebruikte (en groeiende) vorm is de variant met leningen. 

Campagne

Net als bij de aanvraag van financiering bij een bank begint het ook bij crowdfunding met een goed (business)plan. Ook dient een groep mensen (crowd) vooraf bekend te zijn met jouw onderneming dan wel jouw plannen (offline en/of online). Hierbij kan gedacht worden aan de bestaande klantenkring van een slagerij. De crowdfunding campagne bestaat grofweg uit drie onderdelen: 

  • Voorbereiding 
  • De campagne zelf 
  • Nazorg 

Voorbereiding

Het begint met het goed helder hebben van wat je wilt gaan doen en waarom je dat wilt gaan doen. Stel jezelf de volgende vragen: wat is er zo bijzonder aan jouw idee, wat jouw doelbedrag is, wat je gaat doen met het geld van de investeerders en wat ze ervoor terug krijgen. Om kapitaal te verkrijgen kun je als ondernemer het concept aanbieden via verschillende crowdfunding platforms op internet (online). Bekende platforms zijn Crowdaboutnow en Geldvoorelkaar.nl. Slagerij Wout van der Horst uit Hendrik- Ido-Ambacht heeft via Collin Crowdfund € 75.000 weten op te halen. Het is natuurlijk ook mogelijk zelf een platform te organiseren zoals bakker Albert uit Zeist heeft gedaan. Hij heeft daarbij de hulp ingeschakeld van de accountant, een financieel adviseur van de bank en een marketingcommunicatieadviseur. De communicatie is gestart door een bijeenkomst van klanten te organiseren (off-line). 

Campagne

Tijdens de campagne maak je je doelstelling bekend en ga je actief vragen om een bijdrage hiervoor. Je kunt maar één keer een goede eerste indruk maken, maak hier dus een aansprekend moment van. Vertel wat het plan inhoudt en geef een onderbouwd verhaal over de verwachtte omzet en winst. Maak het ook persoonlijk. Crowdfunding is financiering maar dan met een persoonlijk aspect. Er zit een gunfactor in. Voordat je campagne online gaat kan het handig zijn als een deel van jouw netwerk al bereid is om meteen te investeren. Dit vergroot de kans op een succesvolle campagne. Immers, als mensen zien dat er al een groot aantal mensen meedoet, zijn ze eerder bereid hier in te investeren. Eigenlijk is jouw campagne de uitvoering van jouw voorbereiding. In jouw voorbereiding heb je ook al bedacht wat je bij verschillende scenario’s gaat doen en hoe je eventueel kunt bijsturen. 

Nazorg

Ook nadat je jouw doel hebt bereikt is het van belang te blijven communiceren over hoe bijvoorbeeld jouw verbouwing verloopt. Dat creëert betrokkenheid en schept een band tussen de geldschieter en jou. Het stopt dus niet als het geld eenmaal binnen is. Daarnaast kun je van jouw investeerders ambassadeurs maken van het te realiseren project. 

De praktijk

De wijze waarop de activiteiten, die plaatsvinden onder de noemer crowdfunding, zijn georganiseerd lopen zeer uiteen. Er zijn verschillende modellen van crowdfunding online beschikbaar, waarin vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar worden gebracht.  Vaak werkt het financieringsmodel als volgt: • Het crowdfunding platform biedt de potentiële geldverschaffer inzicht in de kredietwaardigheid van de potentiële geldvrager en de doeleinden van de geldvrager voor het geld. • Op basis van de aangeboden informatie en het gewenste risico en rendement op zijn kapitaal kiest de potentiële geldverschaffer een geldvrager of pool van geldvragers. Meestal geldt dan het principe: hoe lager de kredietwaardigheid van een geldvrager hoe hoger het verwachte rendement van de geldverschaffer. • De maatstaven voor kredietwaardigheid zijn vaak, in verschillende gradaties van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid, gebaseerd op informatie die het platform zelf heeft verzameld over de identiteit en kredietwaardigheid van de potentiële geldvrager. • Het platform vervult een intermediaire functie bij het aangaan van de financiële transactie tussen geldverschaffer en (pool van) geldvrager(s) en draagt zorg voor de contractuele basis van de transactie, de uitvoering daarvan, het innen van rente of dividend ten behoeve van de geldverschaffer en in het geval van een lening voor aflossing of bij wanbetaling inschakeling van een incassobureau. 

Geldt voor crowdfunding een vergunningplicht of andere wettelijke verplichtingen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) constateren dat de doelstellingen en de wijze van organisatie van crowdfunding-initiatieven verschillen. De gekozen structuur voor een crowdfunding bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn. DNB wijst er op dat het op grond van artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden is om in Nederland buiten besloten kring opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben, met uitzondering van geld van professionele marktpartijen. Hiervan kan, afhankelijk van de wijze van structurering, bij crowdfunding sprake zijn, onder andere indien het platform de gelden te lang onder zich houdt. Dit verbod is bedoeld om te voorkomen dat individuen of ondernemingen die geen bank zijn, geld van het publiek aantrekken. Bij deze personen ontbreken doorgaans de veiligheidsmechanismen om te zorgen dat op een verantwoorde manier met het geld wordt omgegaan en het geld op elk moment weer kan worden terugbetaald. Daarnaast attendeert DNB initiatiefnemers van een crowdfunding platform er op dat het verboden is om actief te zijn als bank in Nederland, tenzij men een bankvergunning heeft of een wettelijke uitzondering van toepassing is. Een onderneming die voornemens is om in Nederland het bankbedrijf uit te oefenen kan in aanmerking komen voor een bankvergunning. De AFM wijst potentiële geldverschaffers en initiatiefnemers van een crowdfunding platform erop dat – afhankelijk van de gekozen opzet en structuur van het bedrijfsmodel, de onderneming en de aard van de activiteiten – het platform kan vallen onder wettelijke bepalingen waarop de AFM toezicht houdt. Initiatiefnemers die een crowdfunding platform willen opzetten, doen er goed aan, voordat zij hun activiteiten ontplooien of hun initiatieven voorleggen aan DNB of de AFM, zich op de hoogte te stellen en/of te laten adviseren over de toepasselijke wet- en regelgeving. Zodoende kunnen zij beargumenteren welke relevante wet- en regelgeving wel of niet van toepassing is op de voorgenomen activiteiten. 

Voor- en nadelen

Nadeel van crowdfunding is dat je als ondernemer afhankelijk bent van de ‘crowd’. Als er te weinig investeerders warm lopen voor jouw idee, kunnen de plannen misschien helemaal niet worden gerealiseerd. Bovendien moet een lening altijd terugbetaald worden, ongeacht de financiële situatie van het bedrijf. Daarnaast kost het opzetten van een goede campagne tijd en geld. 

Meer dan alleen financiering

Voordeel is dat je als ondernemer niet afhankelijk bent van één of enkele investeerders. Crowdfunding gaat niet over financiering alleen. Het stelt jou niet alleen in staat kapitaal te vergaren voor een project, maar een goede campagne biedt ook mogelijkheden op het gebied van marketing, kennis- en contactendeling en klantenbinding (ambassadeurs). Dit vergt echter wel inspanning. 
 

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 17 February 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl