Een werknemer bouwt tijdens ziekte volledig vakantie op en de werknemer kan tijdens ziekte ook vakantie nemen. Deze vakantiedagen worden dan ook afgeboekt als vakantiedagen.Hoe zit het echter als de werknemer op vakantie is of gaat en dan ziek wordt?

Verrekening met vakantiedagen

De hoofdregel is dat de dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, ziektedagen zijn en dus geen vakantiedagen meer. Die dagen mogen dan dus niet van het vakantiesaldo afgeboekt worden, of moet de eerdere boeking als vakantiedagen ongedaan worden gemaakt.
De werkgever en werknemer kunnen wel afspreken dat ziektedagen (tijdens een vastgestelde vakantie) als vakantiedagen gelden. Doen zij dit voordat de werknemer ziek wordt, dan gelden hiervoor alleen de bovenwettelijke vakantiedagen van dat jaar als vakantiedagen. Dit moet schriftelijk worden overeengekomen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.
De werkgever en werknemer kunnen ook op het moment (de wet spreekt van “in een voorkomend geval”) dat de werknemer op vakantie is en ziek wordt, hierover afspraken maken. In dit geval mogen zowel bovenwettelijke als wettelijke vakantiedagen zonder beperking worden verrekend met ziektedagen. In dit geval eist de wet niet dat dit schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) wordt overeenkomen, maar het is natuurlijk altijd wel raadzaam om dat te doen.
In de praktijk moet blijken of het wijsheid is om aan de werknemer voor te stellen om de dagen te verrekenen. Van belang kan bijvoorbeeld zijn wat de aard van de ziekte is, voor zover de werknemer dit uiteraard wil delen, of wanneer er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In dit kader is het verstandig om de doktersverklaring af te wachten, voordat een werkgever verrekening voorstelt.

Ziekmelding en controle

Ook al is de werknemer op vakantie, ook dan gelden de verplichtingen die een werknemer heeft in geval van ziekte. De werknemer behoort zich dan ook bij de werkgever ziek te melden. Ook dient de werknemer op vakantie, in geval van ziekte, zijn/haar vakantie- of verpleegadres door te geven en bereikbaar te zijn voor de werkgever, en verder de andere voorschriften in acht nemen, zoals die bijvoorbeeld in het verzuimprotocol staan vermeld.
De werkgever moet ook dan in de gelegenheid worden gesteld te kunnen beoordelen, of de werknemer tijdens deze ziektedagen recht heeft op loon, en ook of de werknemer echt ziek is. Controle door een bedrijfsarts is in de praktijk lastig of niet mogelijk, zeker als de werknemer in het buitenland is.

Dit kan op meerdere manieren worden ondervangen. Zo kan de werkgever de werknemer vragen naar een officiële doktersverklaring met daarin vermeld de vastgestelde arbeidsongeschiktheid al dan niet met een positief of negatief reisadvies en de onderliggende reisbescheiden. Het nadeel kan zijn dat soms medische verklaringen eenvoudig voor een paar euro kunnen worden gekocht. Is de verklaring in een vreemde taal gesteld, dan is het raadzaam om deze te laten vertalen. In een praktijkgeval bleek de aard van de arbeidsongeschiktheid een ontsteking aan de eierstokken. Dat was wat onlogisch, gelet op het feit dat het hier een mannelijke medewerker betrof.
De werkgever kan zelf een instantie in het buitenland inschakelen, die een verzuim-controle kan uitvoeren. Het UWV heeft een lijst van controlerende instanties in een groot aantal landen.
Onder bepaalde omstandigheden mag de werkgever de werknemer naar Nederland terugroepen voor een medische controle. Als een werknemer in een EU/EER-lidstaat op vakantie is, mag de werknemer dit niet, omdat dit ook kan worden gedaan door een (op de UWV lijst genoemde) controlerende instantie ter plaatste. Een werknemer kan wel terug naar Nederland worden geroepen als de werknemer desgevraagd geen doktersverklaring heeft verstrekt, het vakantieland géén EUR/ EER-lidstaat is en de werknemer niet te ziek is om te reizen. Het ligt in de reden om voor een normale ziekmelding niet zo snel, zonder gerede twijfel omtrent de ziekmelding, een dergelijk zwaar traject in te zetten. Daarnaast kan een werknemer altijd na terugkeer in Nederland alsnog door de bedrijfsarts worden gezien.
Werkgevers hebben veelal hun risico van loondoorbetaling in geval van ziekte verzekerd. Het is verstandig om de polisvoorwaarden van deze verzekering goed na te lopen, of de verzekeraar bepaalde eisen stelt als een werknemer in het buitenland ziek wordt en zo ja, welke dat zijn.

De regels zijn niet anders dan wanneer de werknemer recht heeft op een ziektewet-uitkering, maar dan ligt de controlerende taak van de werkgever bij het UWV. De werknemer (eventueel middels de werkgever) moet zich dan ook ziekmelden bij het UWV. Het UWV heeft een eigen procedure, die de werknemer dan behoort te volgen, zoals het verplicht melden bij de door het UWV aangegeven instelling in dat land.
Het spreekt voor zich dat de werknemer natuurlijk ook verplicht is om te melden wanneer hij/zij weer beter is.

Sancties

Komt de werknemer de verplichtingen die hij/zij heeft tijdens ziekte niet na, dan kan de werkgever, bij wijze van sanctie, de betaling van het loon opschorten. De werkgever dient de werknemer hiervan vooraf en schriftelijk op de hoogte te brengen. Komt de werknemer alsnog zijn verplichtingen na, dan dient de betaling van het loon weer hervat te worden.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 31 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl