Dat mensen in financiële problemen komen is van alle tijd. In principe is het hebben van schulden een privéaangelegenheid, maar het kan zijn dat jij als werkgever toch daarmee te maken krijgt doordat loonbeslag wordt gelegd. Wat houdt dat in en waar moet je dan rekening mee houden?

Wat is een loonbeslag?

Net als bij elk soort beslag moet de rechter het beslag toestaan dat vervolgens middels een akte (een exploot) wordt uitgereikt (betekend) door de deurwaarder namens de schuldeiser. Voordat beslag kan worden gelegd, moet de schuldeiser daartoe wel bevoegd zijn.

Soorten loonbeslag

Een enkele keer heeft een schuldeiser een zelfstandig recht of een vereenvoudigd recht om beslag te laten leggen, zoals de belastingdienst of andere overheidsinstanties, maar meestal moet daar een vonnis aan ten grondslag liggen. Bij een executoriaal vonnis heeft de rechter al inhoudelijk zijn oordeel gegeven en kan de schuldeiser met dit vonnis gaan executeren. Dit is een executoriaal loonbeslag.
Het kan ook zijn dat de schuldeiser wil voorkomen dat het geld er niet meer is, voordat de rechter inhoudelijk naar de zaak heeft kunnen kijken. In afwachting hiervan kan de rechter gevraagd worden conservatoir beslag te mogen leggen. In tegenstelling tot andere vormen van beslagen krijgt de werknemer in die procedure de mogelijkheid om gehoord te worden, voordat de rechter beslist of een conservatoir beslag gelegd mag worden
Een conservatoir beslag is in feite een bewaringsregel. Als er dus een conservatoir bij jou als werkgever is gelegd, mag je het loon dus niet uitbetalen, maar moet je dat ‘bewaren’ voor de schuldeiser totdat hij op grond van vonnis dit kan opeisen. In geval van een executoriaal beslag, en in de praktijk komen deze het meest voor, moet het geld per maand worden overgemaakt naar de deurwaarder, die het dan doorbetaalt aan de schuldeiser en wordt het in mindering gebracht op de totale vordering.

Rol van de werkgever

Het meewerken aan een beslag is een wettelijke verplichting. Naast het beslag-exploot ontvang je ook een uitgebreide vragenlijst over het inkomen van de werknemer. Deze moet je binnen vier weken beantwoorden, ondertekenen en terugsturen naar de deurwaarder.
Voor de tijd, die voor jou als werkgever daarmee gemoeid is, mag je geen kosten in rekening brengen. Wees je er goed bewust van dat meewerken aan een loonbeslag een wettelijke verplichting is. Die wettelijke verplichting betreft zowel het tijdig geven van de gevraagde informatie als het daadwerkelijk inhouden van het loon.
Kom je die verplichting niet na, dan kan jij door de desbetreffende schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering en niet slechts datgene wat ingehouden had moeten worden, dan wel wat ingehouden had kunnen worden.
Naast de formele verplichtingen is het natuurlijk wel aan te bevelen om de werknemer in een persoonlijk gesprek te vertellen dat de deurwaarder is langs geweest om een loonbeslag te leggen en dat jij hieraan gehoor moet geven. Dit is ook dan nog steeds een privékwestie, waarover andere werknemers van jou niets zouden moeten horen.

Waarover wordt beslag gelegd?

Het beslag kan niet worden gelegd op het hele salaris van de werknemer, maar er moet in beginsel rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.
De beslagvrije voet is het inkomen wat wel aan de werknemer als salaris moet worden uitbetaald, zodat de werknemer nog wel in zijn levensonderhoud en vaste lasten kan voorzien.

Beslagvrije voet

De hoogte van deze beslagvrije voet is afhankelijk van een aantal persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de burgerlijke status en/of inkomen van diens partner. Dit is in ieder geval minimaal 90% van de toepasselijke bijstandsnorm, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals burgerlijke status, inkomen van diens partner en/ of aanwezigheid van (minderjarige) kinderen. Bij de beslagvrije voet zijn de extra bonussen, een dertiende maand en het vakantiegeld inbegrepen. Het maakt voor de berekening van de beslagvrije voet niet uit of de werknemer maandelijks of jaarlijks zijn vakantiegeld krijgt uitgekeerd. In geval van jaarlijks betaalde vakantiegeld moet dat dus worden teruggerekend. Wanneer het een vergoeding van daadwerkelijke door de werknemer gemaakte kosten betreft, vallen deze echter niet onder het loonbeslag. De beslagvrije voet wordt dan nog eens vermeerderd met de netto woonkosten en de premies voor de zorgverzekeringen.
Al met al kan dat tot zeer verschillende hoogtes van de beslagvrije voet leiden en dus wat wel en niet aan de deurwaarder en/of werknemer moet worden uitbetaald. Het is de deurwaarder die de berekening maakt.

Wanneer eindigt een loonbeslag?

Een loonbeslag kan op verschillende manieren eindigen. Dit kan omdat de rechter heeft bevolen dat het beslag wordt opgeheven, maar dit kan ook doordat namens de desbetreffende schuldeiser wordt medegedeeld dat het beslag wordt opgeheven. Daarnaast kan een loonbeslag natuurlijk niet meer worden geeffectueerd, wanneer het dienstverband eindigt. Jij als werkgever bent wettelijk verplicht dit door de geven. Als de werknemer een nieuwe werkgever krijgt, kan de schuldeiser het loonbeslag opnieuw bij deze nieuwe werkgever laten leggen. Nabetalingen en ontslagvergoe¬dingen uit het geëindigde dienstverband vallen echter ook nog steeds onder het loonbeslag. Er kan dus loonbeslag bij meerdere werkgevers worden gelegd en omgekeerd kan jij als werkgever met meerdere loonbeslagen worden geconfronteerd, waarbij je bij elk loonbeslag steeds dezelfde verplichtingen hebt.

©De Slager 2015 - een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) - (070) 390 63 65 - Publicatiedatum: 30 January 2016

Copyright 2021 vers-inspiratie.nl | All Rights Reserved | vers-inspiratie.nl

Vers-inspiratie is een project van b2b Communications. Powered by Wallbrink Crossmedia Groep

Advertentietarieven | Privacystatement | Email saskia@b2bcommunications.nl